Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến PORT KELANG (SWETTEN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
PORT KELANG (SWETTEN
Giá
4 939 000 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
4 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến VLADIVOSTOK

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
VLADIVOSTOK
Giá
50 512 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
15 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SINGAPORE

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SINGAPORE
Giá
8 980 000 VND / 40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
8 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHEKOU

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHEKOU
Giá
6 735 000 VND / 40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
3 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến BUSAN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
1 122 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
7 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
1 347 000 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
5 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến NAGOYA - AICHI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
NAGOYA - AICHI
Giá
13 245 500 VND / 40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
12 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến NAGOYA - AICHI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
NAGOYA - AICHI
Giá
13 245 500 VND / 40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
12 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến TAICHUNG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
TAICHUNG
Giá
6 286 000 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
4 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến QINGDAO

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
QINGDAO
Giá
1 122 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
5 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến INCHEON

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
INCHEON
Giá
5 612 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
7 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến BUSAN

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
8 755 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
11 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
1 122 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
9 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến CHITTAGONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
CHITTAGONG
Giá
51 635 000 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
20 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Doanh nghiệp
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến CHITTAGONG

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
CHITTAGONG
Giá
54 104 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Good Price O/F $50 HCMC to Busan

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
BUSAN
Giá
1 234 750 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

CƯỚC VẬN CHUYỂN BIỂN HCM - CASBLANCE

Loại
Đường biển
Điểm đi
HO CHI MINH
Điểm đến
CASABLANCA
Giá
345 258 550 VND / 40' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
30 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CAT LAI (HCM) Đến SHANGHAI

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
SHANGHAI
Giá
5 612 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
7 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now

Đường biển | Nguyên Container (FCL) | Từ CATLAI OPENPORT (HCM) Đến LOS ANGELS CA

Loại
Đường biển
Điểm đi
CAT LAI (HCM)
Điểm đến
LOS ANGELS CA
Giá
43 777 500 VND / 20' GP
Loại hình vận chuyển
Nguyên Container (FCL)
Thời gian chuyển tải
19 ngày
Loại hàng hóa
Hàng thường
Chat now
CHAT
Đang cập nhật
Đang cập nhật